Xem thêm: February flat expensive

cheap trong tin tức

Ví dụ collocations

much cheaper rẻ hơn nhiều

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018