Xem thêm: Catholic plaintiff pipeline

clause trong tin tức

Ví dụ collocations

release clause Khoản giải phóng

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018