Xem thêm: battery additional population

clean trong tin tức

Ví dụ collocations

clean-up dọn dẹp
clean energy năng lượng sạch
clean up dọn dẹp
clean water nước sạch
cleaned up làm sạch

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018