Xem thêm: procession pile appropriate

coal trong tin tức

Ví dụ collocations

coal-fired plants nhà máy đốt than
coal-fired power plants nguồn năng lượng than củi
coal ash tro than
coal plants nhà máy than
new coal-fired power năng lượng đốt than mới

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2018