Xem thêm: Robert Mueller counsel redact

collusion trong tin tức

Ví dụ collocations

Russia collusion Nga thông đồng
Russian collusion Thông đồng của Nga
collusion between thông đồng giữa
collusion with Russia thông đồng với Nga
no collusion không thông đồng

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018