Xem thêm: shutter Ethiopian ransack

colonial trong tin tức

Ví dụ collocations

French colonial Pháp thuộc địa
colonial-era emergency cấp cứu thời thuộc địa
old British colonial flag cờ thuộc địa cũ của Anh
post-colonial hậu thuộc địa
raised the old British colonial nuôi thuộc địa cũ của Anh

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019