Xem thêm: tournament austerity spike

concede trong tin tức

Ví dụ collocations

concede defeat thất bại
conceded defeat thất bại

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2018

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018