Xem thêm: invasion coronation courageous

conquer trong tin tức

Ví dụ collocations

conquer the world chinh phục thế giới

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018