Xem thêm: optimistic hallmark ultimately

constant trong tin tức

Ví dụ collocations

constant contact thường xuyên liên lạc
constant threat Mối đe dọa liên tục

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018