Xem thêm: criterion blackout entrepreneur

consultant trong tin tức

Ví dụ collocations

education consultant tư vấn giáo dục
political consultant cố vấn chính trị

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019