Xem thêm: redact subpoena smuggler

contempt trong tin tức

Ví dụ collocations

Barr in contempt of Congress Barr khinh thường Quốc hội
contempt of court sự khinh miệt của tòa án
contempt of parliament khinh thường quốc hội
contempt vote bỏ phiếu
hold Barr in contempt giữ Barr trong sự khinh miệt

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018