Xem thêm: Westminster uranium reign

coronation trong tin tức

Ví dụ collocations

coronation ceremony lễ đăng quang

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019