Xem thêm: condemnation ambassador sovereignty

criticized trong tin tức

Ví dụ collocations

criticized Trump chỉ trích Trump
criticized the U . S chỉ trích U. S
criticized the US chỉ trích Mỹ
harshly criticized chỉ trích gay gắt
widely criticized bị chỉ trích rộng rãi

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018