Xem thêm: develop date practice

cultural trong tin tức

Ví dụ collocations

cultural differences văn hóa khác nhau
cultural diversity sự đa dạng về văn hóa
cultural exchange trao đổi văn hoá
cultural heritage di sản văn hóa
cultural identity bản sắc văn hóa

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018