Xem thêm: marine hurricane grounded

cyclone trong tin tức

Ví dụ collocations

bomb cyclone lốc xoáy
tropical cyclone bão nhiệt đới

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019