Xem thêm: crown prince extension citizenship

decree trong tin tức

Ví dụ collocations

presidential decree lệnh của Tổng thống
royal decree sắc lệnh hoàng gia
signed a decree ký nghị định

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018