Xem thêm: Volodymyr Zelensky authoritarian shooting

defiance trong tin tức

Ví dụ collocations

act of defiance hành động thách thức
defiance against thách thức chống lại

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018