Xem thêm: Columbine Oklahoma categorically

dementia trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2018