Xem thêm: depression philosophical fundraising

destiny trong tin tức

Ví dụ collocations

own destiny làm chủ số mệnh

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019