Xem thêm: heavy create percent

destroy trong tin tức

Ví dụ collocations

homes destroyed nhà cửa bị phá hủy
homes have been destroyed nhà cửa đã bị phá hủy
houses have been destroyed những ngôi nhà đã bị phá hủy
seeking to destroy tìm cách tiêu diệt
totally destroy and obliterate hoàn toàn phá hủy và xóa sổ

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018