Xem thêm: regime provoke monarchy

diplomat trong tin tức

Ví dụ collocations

American diplomats Nhà ngoại giao Mỹ
US diplomats Nhà ngoại giao Hoa Kỳ
diplomats and military personnel nhà ngoại giao và quân nhân
former diplomat cựu nhà ngoại giao
top American diplomat in Ukraine nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ ở Ukraine

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018