Xem thêm: fetch horrify crucial

disguise trong tin tức

Ví dụ collocations

disguised as anti-government cải trang thành chống chính phủ
officers disguised as anti sĩ quan cải trang thành chống

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018