Xem thêm: meal lunch dining room

dish trong tin tức

Ví dụ collocations

petri dishes đĩa petri

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019