Xem thêm: sectarian raid embassy

dissident trong tin tức

Hợp tác

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2018

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018