Xem thêm: Justice Department sectarian propaganda

dissident trong tin tức

Ví dụ collocations

Saudi dissident Jamal Khashoggi Jamal Khashoggi bất đồng chính kiến
dissident journalist Jamal nhà báo bất đồng chính kiến Jamal
dissident republicans cộng hòa bất đồng chính kiến
political dissidents bất đồng chính kiến

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2018

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018