Xem thêm: lucrative incentive manifesto

distort trong tin tức

Ví dụ collocations

not to distort không bóp méo

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018