Xem thêm: circuit authoritarian negotiator

divert trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019