Xem thêm: allow challenge member

divide trong tin tức

Ví dụ collocations

divided into four chia làm bốn
divided island of Cyprus chia đảo Síp
dividing the two chia hai
how divided chia như thế nào
political divide chia rẽ chính trị

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018