Xem thêm: divisive United Arab Emirates asylum

dossier trong tin tức

Ví dụ collocations

so-called Steele dossier cái gọi là hồ sơ Steele

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019