Xem thêm: exercise frigate joint

drill trong tin tức

Ví dụ collocations

military drill khoan quân sự

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018