Xem thêm: cannabis control monitor

drug trong tin tức

Ví dụ collocations

Mexican drug Thuốc Mexico
alcohol and drugs rượu và ma túy
drug charges phí thuốc
drug dealers đại lý thuốc
drug prices giá thuốc
drug test xét nghiệm ma túy
drug trafficking việc buôn bán thuốc gây nghiện
drug use sử dụng ma túy
prescription drugs thuốc theo toa
using drugs sử dụng ma túy

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018