Xem thêm: assembly vote ambassador

elect trong tin tức

Ví dụ collocations

elect a mayor bầu một thị trưởng
elected officials viên chức dân cử
elected president Tổng thống đắc cử
president-elect tổng thống đắc cử
re-elected bầu lại

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018