Xem thêm: significantly emission transportation

eliminate trong tin tức

Ví dụ collocations

9 to eliminate terror groups 9 để loại bỏ các nhóm khủng bố
Oct . 9 to eliminate Tháng Mười. 9 để loại bỏ
Operation Peace Spring to eliminate Chiến dịch Hòa bình mùa xuân để loại bỏ
Peace Spring to eliminate terrorists Mùa xuân hòa bình để loại bỏ những kẻ khủng bố
eliminate terrorists from northern Syria loại bỏ những kẻ khủng bố từ phía bắc Syria

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018