Xem thêm: significantly emission transportation

eliminate trong tin tức

Ví dụ collocations

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018