Xem thêm: operative Iranian designate

elite trong tin tức

Ví dụ collocations

Iran's elite Quds Force Lực lượng Quds ưu tú của Iran
elite Revolutionary cách mạng ưu tú
head of Iran's elite Quds người đứng đầu Quds ưu tú của Iran
head of the elite Quds người đứng đầu của Quds ưu tú
political elite tinh hoa chính trị

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018