Xem thêm: enthronement abdicate imperial

emperor trong tin tức

Ví dụ collocations

Japan's new emperor Hoàng đế mới của Nhật Bản
last emperor hoàng đế cuối cùng

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018