Xem thêm: Georgia Caracas resonate

endorsement trong tin tức

Ví dụ collocations

endorsement deals hợp đồng chứng thực

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018