Xem thêm: system research transportation

energy trong tin tức

Ví dụ collocations

clean energy năng lượng sạch
energy efficiency hiệu suất năng lượng
energy minister bộ trưởng năng lượng
energy projects dự án năng lượng
energy supply cung cấp năng lượng

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018