Xem thêm: uranium enrich limit

enrichment trong tin tức

Ví dụ collocations

capacity for enrichment năng lực làm giàu
enrichment level mức độ làm giàu
level of enrichment mức độ làm giàu
uranium enrichment facilities cơ sở làm giàu uranium

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018