Xem thêm: qualify audience belief

equally trong tin tức

Ví dụ collocations

treated equally được đối xử công bằng

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018