Xem thêm: excellence seized develop

equipment trong tin tức

Ví dụ collocations

Huawei equipment Thiết bị Huawei
medical equipment trang thiết bị y tế
military equipment thiết bị quân sự
telecom equipment thiết bị viễn thông
telecommunications equipment Thiết bị viễn thông

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2018

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018