Xem thêm: volcano cylinder racist

eruption trong tin tức

Ví dụ collocations

volcanic eruption Sự phun trào núi lửa
volcano eruption núi lửa phun trào

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018