Xem thêm: conspire collusion obstruction

exonerate trong tin tức

Ví dụ collocations

did not exonerate không tha thứ
does not exonerate không miễn

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019