Xem thêm: budget Jakarta Addis Ababa

expenditure trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018