Xem thêm: parliament extend deadline

extension trong tin tức

Ví dụ collocations

Brexit extension Mở rộng Brexit
EU for an extension EU cho một phần mở rộng
ask for an extension yêu cầu gia hạn
extension until gia hạn đến
month extension gia hạn tháng

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2018