Xem thêm: dramatic rail understanding

factor trong tin tức

Ví dụ collocations

among other factors trong số các yếu tố khác
external factors yếu tố bên ngoài
key factor yếu tố chính
several factors vài nhân tố
two-factor authentication xác thực hai yếu tố

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018