Xem thêm: inspire desire fear

fair trong tin tức

Ví dụ collocations

fair elections bầu cử công bằng
fair share chia sẻ công bằng
fair to say công bằng mà nói
fair trial xét xử công bằng
free and fair miễn phí và công bằng

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018