Xem thêm: option premium capacity

feasibility trong tin tức

Ví dụ collocations

feasibility report Báo cáo khả thi
feasibility study nghiên cứu khả thi

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018