Xem thêm: fantasy notoriety suspension

fiction trong tin tức

Ví dụ collocations

fiction film phim viễn tưởng
science-fiction khoa học viễn tưởng
science fiction movie phim khoa học viễn tưởng

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018