Xem thêm: researcher environmental ocean

finding trong tin tức

Ví dụ collocations

finding more tìm kiếm thêm
findings show kết quả cho thấy
hope of finding hy vọng tìm thấy
initial findings những phát hiện ban đầu
trouble finding khó tìm

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018